Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
ochrona danych osobowych > Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący informacji wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO"), informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, tel. 74 832 17 80 zwanym dalej ADO,

2.      Inspektorem ochrony danych w ADO jest Leszek Żur, dane kontaktowe: tel. 883052828, adres e-mail: leszek.zur@gmail.com

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo budowlane" (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.);

b)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

d)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj.: ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4.      Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowań i podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną Państwo o takim fakcie poinformowani osobną informacją.

6.      Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.      Przysługuje Państwu prawo żądania od ADO: dostępu i sprostowania swoich danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do  ograniczenia, usunięcia i sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

8.      W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9.      W przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy lub podpisanie umowy bądź prowadzenie korespondencji.

11.  Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Dodatkowo informujemy o prawie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO,

W przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, dotyczące informacji o źródle danych osobowych, przysługuje Państwu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

 

 
Data utworzenia informacji:
2019-11-18
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2019-11-19 07:05:47 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved