Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
ogłoszenia > Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych

Liczba, wymiar etatu: 1 osoba, ¼ etatu
Osoba na tym stanowisku:
- prowadzi obsługę kancelaryjną i archiwalną jednostki
- prowadzi obsługę kancelaryjną Inspektoratu wymaganą Kodeksem pracy i ustawą o służbie cywilnej
- prowadzi gospodarkę materiałową i sprzętową oraz odpowiednią ewidencję, rozlicza inwentarz ruchomości PINB
- prowadzi ewidencje związane z działalnością Inspektoratu i sporządza wymagane sprawozdania do GUS i innych organów
- prowadzi obsługę organizacyjno - biurową, w tym korespondencji niejawnej
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: średnie ukończona szkoła średnia lub studia licencjackie
- obywatelstwo polskie
- korzystanie z praw publicznych
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- umiejętność obsługi programów Word, Exel
- znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej, Kpa i przepisów dotyczących archiwów, dokumentów niejawnych, przepisów kancelaryjnych
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność,
- samodzielność,
- skrupulatność
Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie: średnie ogólnokształcące lub ekonomiczne licencjackie administracyjne lub ekonomiczne
- mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej
- mile widziana dyspozycyjność
- chęć i inicjatywa zdobywania wiedzy i nowych umiejętności

Co oferujemy:
- możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
- dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy:
- praca administracyjno-biurowa;
- obsługa komputera od 2 do 4 godzin dziennie;
- praca związana z bezpośrednią obsługą klienta;
- pozycja siedząca;
- prowadzenie obsługi kancelaryjnej i archiwalnej jednostki;
- prowadzenie obsługi kadrowej Inspektoratu wymaganej Kodeksem pracy i ustawy o służbie cywinej;
- prowadzenie gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz odpowiednich ewidencji;
- rozliczanie inwentarza ruchomości PINB;
- prowadzenie ewidencji związanych z działalnością Inspektoratu i sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS i innych organów;
- obsługa organizacyjno - biurowa w tym korespondencji niejawnej
- praca na I piętrze budynku;
- brak windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta na piętrze

Dodatkowe informacje:
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2020-11-03
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
- CV i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o umiejętności obsługi programów Word, Exel
- oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej, Kpa i przepisów dotyczących archiwów, dokumentów niejawnych, przepisów kancelaryjnych
- oświadczenie o umiejętności pracy w zespole
- oświadczenie o komunikatywności, samodzielności, skrupulatności
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- oświadczenie o chęci i inicjatywie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności
- oświadczenie o dyspozycyjności

Aplikuj do: 26 października 2020
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 69935"
na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów
W przypadku osobistego składania oferty należy po przyjściu do budynku z portierni zadzwonić pod nr 74 832 17 80 w celu odbioru oferty przez pracownika PINB. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 74 832 17 80 lub mailowego na adres: pinb-dzierzoniow@o2.pl
Dokumenty należy złożyć do: 26.10.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 883 052 828, adres e-mail: leszek.zur@gmail.com
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowań i podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 

 


 
Data utworzenia informacji:
2020-10-16
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2020-10-16 07:06:16 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved