Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
ogłoszenia > Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
Ogłoszenie o naborze
NR 64130
z dnia 11.06.2020 r.
OFERTY DO 27 LIPCA 2020

WYMIAR ETATU   1
STANOWISKA   1
STATUS    NABÓR W TOKU
DODATKOWE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego
do spraw: wieloosobowe stanowisko do spraw inspekcji
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
DZIERŻONIÓW

ADRES URZĘDU:
UL. ŚWIDNICKA 38, 58-200 DZIERŻONIÓW

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą (wykonywanie czynności inspekcyjno-
kontrolnych budów i obiektów budowlanych)
- praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- korzystanie z samochodu służbowego (bez kierowcy),
- kontakt z interesantami,
- narzędzia pracy - komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe, sprzęt biurowy,
- brak możliwości łączenia zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych ,
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami , które pracownik wykonywać
będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o
stronniczość lub interesowność.
- pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze budynku ( brak windy w budynku, na
zewnątrz podjazd do wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla
niepełnosprawnych na parterze budynku,
- stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych,
niedosłyszących i głuchoniemych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie inspekcji obiektów i robót budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli,
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
- przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, zgodnie z przepisami wynikającymi z K.p.a. i ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
- współpraca z innymi organami,
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie wykształcenie: minimum średnie budowlane lub instalacyjno-sanitarne,
doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
- uprawnienia budowlane,
- znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji,
- umiejętność obsługi komputera, aplikacji Word i Excell oraz urządzeń biurowych,
- rzetelność, skrupulatność, obowiązkowość, uczciwość, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,
- umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i działania w sytuacjach stresowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- prawo jazdy kat. B,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne lub instlacyjno-sanitarne,
doświadczenie zawodowe: - doświadczenie zawodowe (praca na budowie, w biurze projektowym, w urzędzie na stanowisku związanym z budownictwem),
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie uprawnień budowlanych
- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
- CV i list motywacyjny wraz z n-rem telefonu kontaktowego i adresem e-mail,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- kopie świadectw pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/kandydatek zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie,
- oświadczenie w zakresie doświadczenia zawodowego.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 27.07.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, tel. 74 832 17 80
Kontakt do inspektora ochrony danych: Leszek Żur, dane kontaktowe: tel. 883052828, adres e-mail: leszek.zur@gmail.com
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowań i podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- zatrudnienie na czas określony w początkowym okresie z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po spełnieniu wymaganych warunków,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Krzysztofa Umińskiego pod numerem telefonu (074) 832-17-80.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie".
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie na podany przez siebie e-mail lub numer telefonu.
4. Oferty kandydatów nie spełniające wymogów koniecznych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.
5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę służbie cywilnej umowę zawiera się na czas określony wynoszący 12-cy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, po zatrudnieniu podlegają odbyciu służby przygotowawczej.

 


WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 
Data utworzenia informacji:
2020-06-23
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2020-06-23 10:01:13 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved