Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
ogłoszenia > Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

poszukuje kandydata na stanowisko:

głównego księgowego.
 
Liczba,   wymiar etatu:  1 osoba,  ¼ etatu

 

Warunki pracy:

 1. Praca w pomieszczeniach  na piętrze budynku, podjazd zewnętrzny na parter budynku. , brak windy, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze budynku.
 2. Praca przy komputerze.
 3. Praca w siedzibie urzędu.
 4. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

 
Główne obowiązki:

 1)  organizowanie i prowadzenie działalności Inspektoratu w zakresie przepisów

     dotyczących   rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń

     finansowych   zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

2)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, realizowanie wydatków, dokonywanie

     kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i

     finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi

      przepisami,

3)  planowanie i opracowywanie budżetu Inspektoratu oraz niezbędnych zmian w tym   

     zakresie,

4)  opracowywanie  projektów przepisów wewnętrznych dotyczących  rachunkowości,

5)  rozliczanie należności Skarbu Państwa, sporządzanie tytułów wykonawczych należności

     pieniężnych i kierowanie ich do egzekucji   komorniczej,

6)  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych w szczególności  do Głównego

     Urzędu Nadzoru Budowlanego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

     Budowlanego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Starostwa  Powiatowego i  GUS

     oraz w zakresie dot. pracowników służby cywilnej

7)  prowadzenie  inwentarza ruchomości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

     w Dzierżoniowie i rozliczanie  inwentaryzacji,

8)  kadry – prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnionymi pracownikami.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

1.  Wykształcenie: średnie lub spełnienie jednego z poniższych warunków

a) ukończone  wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne studia magisterskie lub  ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości,

b) ukończona  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-cio letnia praktyka w księgowości lub

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

2)  doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości w przypadku

     ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej, co najmniej 3         

     -letnia praktyka w księgowości w przypadku wyższych ekonomicznych jednolitych

     studiów magisterskich , ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających

     ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych

3)  ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, uzupełniające 

     ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3

     letnia praktyka w księgowości

4)  umiejętność prowadzenia rachunkowości ,

5)  znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, Płatnika, programu kadrowo-

     płacowego,

6)  znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości

     i ustawy o finansach publicznych, prawo do zamówień publicznych,

7)  znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy,

8)  nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

     obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

     terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

9)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

10)  korzystanie z pełni praw publicznych,

11) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania pożądane:

1)    umiejętność pracy w zespole,

2)   umiejętność  zarządzania,

3)    komunikatywność, samodzielność,  skrupulatność,

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie   dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o umiejętności prowadzenia rachunkowości,
 • oświadczenie o znajomości obsługi programów finansowo-księgowych, Płatnika, programu kadrowo-płacowego,
 • oświadczenie o znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, prawo do zamówień publicznych,
 • oświadczenie o znajomości ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia

  10.12.2019 r. 

 

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie 

ul. Świdnicka 38

58-200 Dzierżoniów

 

Inne informacje:

 

       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

        niepełnosprawnych  w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

        społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na głównego księgowego”
 2. CV i list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 3. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Ofert osób nie zatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
 6. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu  74 832 17 80.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów tel. 74 832 17 80
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Leszek Żur tel. 883052828 adres e-mail: leszek.zur@gmail.com
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu ADO, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 
Data utworzenia informacji:
2019-11-18
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2019-11-27 08:56:39 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu

Rejestr zmian w informacji:
Data
Osoba aktualizująca
Opis zmiany
2019-11-27 08:56:39
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: OGłOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - GłóWNY KSIęGOWY
2019-11-18 14:20:43
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: OGłOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - GłóWNY KSIęGOWY
2019-11-18 14:10:16
Agnieszka Kałążna
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
2019-11-18 14:07:17
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: OGłOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - GłóWNY KSIęGOWY
2019-11-18 13:52:50
Agnieszka Kałążna
Nowy element menu 2-go poziomu: OGłOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - GłóWNY KSIęGOWY
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved