Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Akty prawne
ustawa Prawo budowlane
Załatwianie spraw
Komunikaty
komunikat w związku z możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
Wzory dokumentów
UWAGA !!! Wzory dokumentów dotyczących robót budowlanych mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
ogłoszenia
praca w PINB
DYŻUR PINB W DNIU 15 GRUDNIA 2018 R.
Komunikaty > komunikat w związku z możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów

 

Dzierżoniów, dnia.  29.11.2010 r.

PINB.053/137/2010

 

                                    K O M U N I K A T

               Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

                                      w Dzierżoniowie,

   w związku z możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów.

 

   Przypominam, w związku możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów, o obowiązkach spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, wynikających z art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 

   Art. 61 pkt 2 w/w ustawy mówi, że  właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

  Art. 62 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę, kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

          Zgodnie z art. 70 ust. 1 w/w ustawy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

 

          Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków powinien być potwierdzony w protokole kontroli obiektu budowlanego.  Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 w/w ustawy).

          Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

          Przepisy karne przewidują sankcje za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 70 ust. 1 ww. ustawy ( art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane), za nie spełnienie określonego w art. 61 w/w ustawy, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 91a ustawy - Prawo budowlane), za nieprzesłanie kopii protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 (art. 93 pkt 9a ustawy - Prawo budowlane), czy też za niespełnienie określonego w art. 62 ust. 1 w/w ustawy obowiązku przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane).                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           Podpisano:

                                                                     Powiatowy Inspektor

                                               Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

 

                                                                     Krzysztof Umiński

 
Data utworzenia informacji:
2010-11-29
Informację wprowadził:
Agnieszka Pietrzak  
Informację opracował:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie  
Data ostatniej aktualizacji:
2010-11-29 14:29:05 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Pietrzak 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved