Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
Komunikaty > K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów

K O M U N I K A T
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej, w związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym zagrożeń powodowanych obfitymi opadami atmosferycznymi i silnymi wiatrami

W związku nastaniem okresu zimowego i możliwością wystąpienia obfitych opadów atmosferycznych (np. śniegu) oraz wystąpienia silnych wiatrów przypominam o obowiązkach spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, wynikających z art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
W razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury takich jak silne wiatry i intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu.
W przypadku wystąpienia takich okoliczności, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest każdorazowo do kontroli bezpiecznego jego użytkowania.
W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną.
Kontrole powinny być dokonywane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W szczególności do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg lub lód i zapewnienie w razie konieczności jego usunięcie.
Pamiętać należy także o usuwaniu sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.
Niewłaściwe wykonanie w/w prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te pracę, jak i dla samego budynku. Dlatego prace takie muszą być przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów BHP oraz bezpieczeństwa dla otoczenia.
Jednocześnie przypominam, że kto niewłaściwie utrzymuje lub użytkuje obiekt budowlany bądź nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu podlega karze grzywny.


                                                                                    Powiatowy Inspektor
                                                                     Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie

                                                                                    Krzysztof Umiński

 

 
Data utworzenia informacji:
2019-01-10
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-10 12:27:16 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved