Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Dzierżoniów, dnia 29 maja 2020 r.  

 

Ogłoszenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie 
stanu epidemii
         Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że do odwołania wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 7b) ww. Rozporządzenia do zadań tych, pozostających w kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników PINB w dalszym ciągu wstrzymana jest bezpośrednia obsługa klientów w tut. Inspektoracie.

 

 

W związku z powyższym:
1. W przypadkach koniecznych i niezbędnych, bezpośredni kontakt klienta z osobą prowadzącą sprawę lub obsługującą sekretariat PINB odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny stawienia się w tut. Inspektoracie.
2. Klient osobiście stawiający się w tut. Inspektoracie winien przestrzegać reżimu sanitarnego, tj.:
- posiadać zakryte usta i nos odzieżą lub jej częścią, maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym,
- posiadać założone rękawiczki jednorazowe,
- zdezynfekować ręce po wejściu do budynku płynem z dozownika.
3. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy, wnioski dot. pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz inne zawiadomienia, pisma i dokumenty, w tym żądane przez Inspektorat, należy składać pocztą lub do udostępnionej na parterze przy wejściu do budynku skrzyni na korespondencję.
4. Druki do pobrania dostępne są na stronie www.pinb-dzierzoniow.info w zakładce „Wzory dokumentów".
5. W prowadzonych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem:
- platformy ePUAP na adres /DzierzoniowPINB/skrytka
- pocztą elektroniczną: pinb-dzierzoniow@o2.pl
- pocztą na adres ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
- telefonicznie, pod nr 74 832 17 80

 

      Kontrole będą dokonywane w przypadkach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz w przypadkach zapewniających warunki bezpieczeństwa pracowników.
      Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

                                                                                   Powiatowy Inspektor
                                                                  Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
                                                                                    Krzysztof Umiński

 
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved